سامانه پایانه های فروشگاهی

نرم افزار جامع پایانه های فروشگـاهی نـوآوران

پیرو رونمایی نرم افزار پایانه فروشگاهی (مودیان) نوآوران همزمان با شب میلاد امام عصر(عج) در تاریخ سه شنبه 1401/12/16 و با تلاش همـــکاران تیم‌تـولید شرکت، اولین ارســال مـــوفق توسط مــودی به سامانه مودیان انجام گرفت.

آموزش نرم افزار پایانه های فروشگاهی (مودیان) نوآوران

امکانات

برخی از امکانات نرم افزار جامع پایانه های فروشگاهی نوآوران

تعریف کالاها و شناسه آنها

امکان دریافت فاکتورهای فروش از نوآوران و یا هر نرم افزار دیگر و یا ثبت دستی

استاندارد سازی صورتحساب

تعریف مشتریان و اطلاعات اقتصادی آنها

امکان بررسی الزامات اطلاعاتی صورتحساب های نوع اول و دوم و انواع الگو ها

امکان ارسال صورتحساب با روش مورد نظر مودی

ارسال صورتحسابها به صورت مستقیم توسط مودی و یا از طریق شرکتهای معتمد

چاپ فاکتورهای ثبت شده

ثبت نحوه پرداخت ( نقد، نسیه، نقد/نسیه )

امکانات

برخی از امکانات نرم افزار جامع پایانه های فروشگاهی نوآوران

تعریف کالاها و شناسه آنها

تعریف مشتریان و اطلاعات اقتصادی آنها

ارسال صورتحسابها به صورت مستقیم توسط مودی و یا از طریق شرکتهای معتمد

امکان دریافت فاکتورهای فروش از نوآوران و یا هر نرم افزار دیگر و یا ثبت دستی

امکان بررسی الزامات اطلاعاتی صورتحساب های نوع اول و دوم و انواع الگو ها

چاپ فاکتورهای ثبت شده

استاندارد سازی صورتحساب

امکان ارسال صورتحساب با روش مورد نظر مودی

ثبت نحوه پرداخت ( نقد، نسیه، نقد/نسیه )

شناسه خدمات تا تاریخ 1402/07/28

شناسه کالا تا تاریخ 1402/07/28

نرم افزار OpenSSL

ورود اطلاعات قبوض در سامانه مودیان

مشمولین صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو

بخش آموزش های نوآوران