خرید وتدارکات

آموزش خرید وتدارکات

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه کالا

خرید وتدارکات - اطلاعات پایه کالا

1 ویدیوها

امورجاری خرید

ورود به سیستم خرید

خرید وتدارکات - ورود به سیستم خرید

1 ویدیوها

بخش آموزش های نوآوران