توزین

آموزش توزین

ورود به برنامه

توزین - ورود به برنامه

2 ویدیوها

اطلاعات پایه

عملیات باسکول

عملیات ارسال

گزارش از قبوض

گزارشات مدیریتی

امکانات برنامه

توزین - امکانات برنامه

2 ویدیوها

بخش آموزش های نوآوران